Borges Defteri:Edebiyat-Plastik Sanatlar-Sinema- Müzik Eksenlidir...Filistin’e ilk göç eden aydınlar, düşünürler, kuramcılar grubu 1905 devriminin (Rusya) yenilgisinden sonra bu topraklardan (Rusya'dan) göç eden ilk gruptu. Antik döneme damgasını vuran göçler,  çatışmaların izleri bugünkü kanlı kıyımın da ip uçlarını taşır, 1905  Rus devrimi ve  hareketinin artçı dalgası bu topraklarda  farklı bir yeşermenin de habercisi olur. Antik dönemde ise M.Ö 1200-930 yıllarında Yahudiler, Filistin krallığıyla kesintisiz bir savaş içerisindeydiler (Gazze, Filistin’in başkenti idi, Filistin halkı ise Yunan ve Pers savaşlarının göçmen kavmi saylırlar, yani Filistinlilerin ilk evre dilleri antik- Yunanca idi, sonraki Arap istilasında tıpkı Mısır gibi ana dilini kaybeden topluluklardan saylırlar, uzun zaman aralığında ise kuşaklar arası yolculuk başlar.) Antik dönem  zaman geçidinde  kuzeydeki İsrail krallığı kurulur(sonra ikiye bölünür), bu krallık ise M.Ö 720’de Asurlular tarafından yıkıldı ve tüm halkı(tarihte Kayıp On Kabile denir) sürgüne gönderilir, Samirler,  kendilerini bu sürgün ve kıyımdan geride kalan tek kol olarak görürler. Güç dengesi iki kez değişse de, Babil kralı M.Ö 586’da bu toprakları fetih eder, Yahudilere yeniden sürgün yolu gözükür. M.Ö 538 yılında Pers kralı Büyük Kiros, Babil’i fethederek, aralarında esarette bulunan tüm halklara(Yahudiler dahil) özgürlüklerini sağlar, o topraklarda Yahudilere uygulanan insanlık dışı tavırları bitirir ve tarihin ilk “İnsan Hakları Bildirgesini” yayınlar( Kil tabletin bir kopyası bugün NYC Birleşmiş Miller Binasında bulunuyor). Sonraki dönemleri, Osmanlı’nın o topraklara yerleşmesi ve sonrasında kendine özgü bir barış ortamını sağlaması gelir, yine de tüm Filistin mülkünün yegane söz sahibi ve sahibi Osmanlı hanedanıydı. Arazisinin büyük bölümü son padişahlara kadar tarihi geçirgenlikle tescillenir. Sonraki gelişmeler ise bilinen öykülerdir. Ama yukarıda belirtilen 1905 tarihi ve Rusya’dan başlayan göç dalgası, o topraklardaki Yahudi hareketinden tamamen farklıdır. Çünkü göç eden grubun çantasında Rusya’da sonuca ulaşamayan(o yıllarda) Sosyalizm düşüncesi vardı. Eşitlikçi, paylaşımcı ideallerin hüküm sürdüğü yıllardı, ve gerçekten de yerleştikleri ilk bölgelerde bunu başardılar, ama “devlet” kurma, “devletleşmek” düşünceleri hiç yoktu, İbranice “Kibbutz” denilen (İbranice: קיבוץ; "topluluk" veya "birlikte") tecrübeyi, daha doğrusu tarihin ilk  başarılı sosyalist  topluluğunu oluştururlar. Proudhon ve Sant Simon gibi düşünürlerin yol göstericiliğinde gerçekleşir her şey.  Mülkiyet’in tamamen ortadan kalkması, Filistin halkıyla da ilişkileri farklı fazlara taşımıştı.  O yıllarda iki cenah arasındaki  Sosyalizm ve seyreltilmiş  Siyonizm dengesi gözetlense de kendine özgü çetrefilli ve iç döngüleri kolay anlaşılmaz bir çıkışı gerçekleştirirler ve bugünkü devlet oluşumuna da etkisi büyüktür, ama ne zaman ki “devlet” kavramı işin içine girdiye Kibbutz çıkışı da sekteye uğrar ve otoriter-baskıcı-gaddar bir yapı tüm kazanımları siler süpürür ve Filistin halkına karşı bitmez zulüm başlar. Tarihin kanlı sirkülü tekrar M.Ö 930’lı yıllara geri dönüş yapar ve bu kez tam bir etnik kıyımla Gazze’ye saldırır devlet aygıtı. Çoğu Musevi aydın, yazar, çizer, sinemacının ve halktan insanların içten karşı çıkışları ve itirazlar da etkisiz kalır ve yıl 2014! tarihe  silinmez bir utanç sayfası daha eklenir. İsrail devletleşme süreci tartışmaları devam edereken,  Gershom Scholem, S.Rosen ve Walter Benjamin, üç ünlü Musevi’nin “devlet” oluşturma  aşamalarına verdikleri tepkiler çok ilginçtir. Walter Benjamin her ikisiyle de yakın ilişkisi vardı, özellikle G.Scholem ile çok yakın dostlukları vardı.  Aslında üç farklı kişilik  ve üç farklı tepki söz konusu idi. Rosen, aslında dini yönelimleri açısından W.Benjamin’le zıt noktaydı, muhafazakar sayılırdı ve  böylesine bir muhafazakar zihin “Siyonizm”i bir yenilik ya da tersinden  “bidat” durum sayıyordu, ve tersinden Hıristiyan Ortodoks düşüncesiyle garip bir düşünce eşgüdümündeydi, bu düşünceye göre Mesih’in zuhurundan önce vaat edilmiş topraklara göç etmek, Mesih’in yeryüzüne (tekrar) gelişinde ciddi sorunlar yaratabilir. Rosen’in en büyük kaygısı ise Yahudilerin vaat edilmiş topraklara dönüşü onları “siyaset-sekülarizm” girdabıyla karşı karşıya getirme düşüncesi idi ve  ona göre teolojik açıdan asla böyle bir karşılaşma olmamalıydı. Rosen, kendine özgü sebeplerden dolayı böyle bir devletleşme projesi ve düşüncesine  karşı kulaç atanlardı, gerçi sonraki yıllarda  kurulan İsrail’e yerleşir ve ömrünün sonuna kadar Felsefe-İlahiyat alanında çalışır, W.Benjamin’den  tamamen kopar. Ardından, Walter Benjamin’in yakın dostu Scholem, Almanya’yı Filistin’e doğru terk eder, Filistin’e yerleşir yerleşmez(daha İsrail devleti yoktu), Walter Benjamin’e mektup yazarak, onu Filistin’e davet eder. Walter Benjamin o yıllarda çevresinde süren bu tartışmalara ilgisiz kalmaz ama o bütün dostlarından çok farklı bir düşünce düzlemindeydi, Avrupa kültür birikimi ve kuramsal kaygılar onun ilgi alanındaydı. Scholem’in Filistine davet mektubuna verdiği ret yanıtı da  onun kaygılarının nedenli tümünden uzak bir menzilde olduğunu gösterir : “Eğer senin ısrarlı davetini kabul edip, Filistin’e gelseydim şu an çok farklı konularla uğraşmak zorunda kalacaktım”, yani açıkça “sizin devlet meselenizle ilgilenmiyorum” der. Benjamin, Avrupa’da kalmayı tercih eder ve kendi seçtiği düzlemde düşünce üretimini sürdürür. W. Benjamin’in tarihsel Materyalizm ve evrensel “kurtuluş” düşüncesindeki yaşam tercihi onu  Musevi ilahiyatından tümden koparır, o yönelim ki aslında onun tüm düşünce temel taşlarının da durduğu yerdi, kendi deyimiyle “tepe taklak olmuş ilahiyat ve sekülarizm” alanı. Aslında o Siyonist akım karşıtı reformcular çizgisindeydi. Kendilerini yaşadıkları toparklardan koparmayan ve özgür  düşünce, yaratıya inanan  Musevi reform hareketi. Düşünün ki iki yakın dost, Scholem ve Benjamin iki zıt fikir kulvarını seçerler, Scholem açık açık  Siyonizmi tek kurtuluş yolu olarak görür ve ona göre sadece Siyonist devlet aygıtıyla kurtuluş mümkün görünür. Scholem ömrünün sonuna kadar Musevi İrfanı alanında çalıştı. W. Benjamin ise şu an kütüphanelerimizin ışık saçan yapıtlarını üretti. 3 dost ve  düşünce yolculuğunu birlikte başlayan sonra yaşamın garip manevrası ve Walter Benjamin’in hazin, dokunaklı sonu.

Cavit Mukaddes
(kaynak gösterilerek paylaşılabilir, alıntı yapılabilir / b.d)


Hanzala'nın öyküsü! / Cavit MukaddesI.

17 yıl önce bugün yeryüzü karikatür sanatının en büyük fırçalarından birisi: Naci El Ali,  Mosad’ın Londara’da düzenlediği alçakça bir suikaste kurban gitti. Ama geriye öyle bir çocuk bıraktı ki, Leonardo da Vinci’nin rönesans ışıklı yapıtlar kadar kalıcıdır. Çocuğun adı: Hanzala!

Kırkı yıl önce ilk kez Kuveyt’de yayınlanan bir dergide boy gösterdi. Öncesinde yaratıcısı Naci el Ali, Sabara ve Şatilla mülteci kamplarındaki sivil Filistin halkı kıyımı ve katliamına tanıklık etmişti.  İsrail hapishanelerinde insanlık dışı koşullarda türlü çilelere göğüsünü siper kılmıştı. “Hanzala” böylesine ağır bir yükün gölgesinde gözlerini dünyaya açtı. Hanzala doğuduğu gün 10 yaşındaydı, adeta zamanı durduran bir anlam denizidir. Yüzünü gören olmadı, yüzünü hiç göstermedi, sırtı izleyicisine dönüktür. “Hanzala Arap dünyasına kırgındır” diyordu Naci el Ali. Haksız da değil, Hanzala dün nasıl ki “Arap Birliği” ambelemini tekmeliyorsa , o tekmesi bugün de geçerlidir. Hatta  birçoğu Filistin temsiliciliklerini kapatark yerine soykırımcı devletin bayrağını çekerek ne denli satılmış olduklarını kanıtladılar. Hanzala,  sürgün, göçmen kuştur. Küçücük bir sürgün. Kızgındır, küskündür, hepimize yığınla sorusu var, yanıtsız. Sinirlerini çekip çıkartmıştır.  İnatçı ve dirençli bir yapısı var, ama o denli de masum. Masum dediğimde biraz Nietzsche kokar masumiyeti! Ve parmakları, sabırsızca ve tedirgince, kızgınca  titrer durur. Hanzla hoşnut değil, nasıl olsun ki?  “Hoşnut olabilmem için tek bir neden gösterin” diye çığlık attı durdu.  Ülkesinde hiçbir yabancı dille  müzakere  ve pazarlık edilmesini istemiyor. “Yaşamımız  emlak dükkanı değil dostlar” diyor.  Pazarlıklarınızı, toprak satışlarınızı takım elbiseli yeni yetme  yöneticilere, Amerika ve Faşistlere  bırakınız dedi. Hanzala bambaşka bir sorumluluk için dünyaya gelmiştir. Yeryüzü “ötekileri ” için ses olmaya gelmiştir o. Küçük yeryüzü elçisidir.  Sadece 10 yaşındadır ve Naci el Ali’nin dediği gibi “ Filistin’e dönemediği sürece hep 10 yaşında kalacak”. Naci el Ali, öldürülür, ama Hanzala aramızda, yaşıyor!  George Habeş ölür, ama Hanzala hep 10 yaşında, Ebu Ammar ölür, ama Hanzala 10 yaşında. Gelecek hep öteleniyor onun için. Hayır, dostum, yaşadığımız bu köhne  çürümüş düzende   zaman geçmek bilmez, sadece birikiyor. Sermaye gibi, Gazze’nin caddelerinde akan sivil –masum insanların kanı gibi.  Hanzala bazen silahını avucunda gizliyor. Kimi zaman elleri boştur. Halkına verilen “boş sözler” gibi, halkının acılarını kendi politik oyunlarına yem edenlerin boş masalları gibi! Hanzala hep 10 yaşında mücadele edecek  ve sırtı bize dönük kalacak.  Hangi “biz” ama? “Suçlu biz”, Sözde "İnsan hakları palavaracısı  biz”,  “biz analizciler”, “biz yorumcular”, “Mantıklı ve gözlemci olan biz”, “biz renk körleri”, “biz, Hamas, El Fetih’ler”,  ve  onlar ki: “ama her iki taraf suçlu” diyerek  vicdan rahatlatırlar, “ o biz ki sadece üzlüyoruz”, “biz pislikler” , elbet ki “biz” de çekip gideceğiz bu  köhne diyardan,  ama Hanzala muhtemelen hep 10 yaşında kalacak, inatçı, sabırlı, kızgın, ve küfür dolu.
Naci el Ali'ye gelince, öldürüşünden sonra "Dünya Gazeteciler Birliği" ona "Golden Pen of Freedom" ödülünü verir! Güler misiniz, ağlar mısınız? O birlikten tek kişi çıkıp da "katili Mosad" diyemedi! Adorno, Auschwitz'den sonra şiir yazmanın beyhudeliğini vurgulamıştı, ama Faşizm'in yeryüzünden nasıl silineceğine hiç işaret etmedi, edemedi, çünkü o da umutsuzdu. Öngürüsü doğru çıktı.

Cavit Mukaddes

II.

Filistin’e giriş izni olmayan  Filistin’li  sürgün Şair, Yönetmen Annemarie Jacir’in son sözleri:


“İzin verin size açıklayayım, insan yaşamında en zor olan anın hangi an olduğunu. İsrail füzeleri, bomlaraıyla ölmekten bile daha korkunç olan anı.  O zor an ki birileri sizi arıyor: İsrail ordusunun otomatik bilgi aktarım telefonları!  Ve sizden evinizi, yaşamınızı, yuvanızı sadece 10 dakika içinde terk etmenizi istiyor, çünkü bombalama başlıyacak!  Düşüne biliyor musunuz? Sadece 10 dakika. Sonrasında tüm yaşam tarihiniz, izleriniz  yeryüzünden silinecek! Aldığın hediyeler, aile ve dostlarının fotoğrafları(yaşamda olanlar veya göç edenler), bağlılıkların, sandalyan, kitapların, en son okuduğun şiİr kitabı, sürgündeki  kardeşinin mektupları, sevgilinin anıları, yatağının kousunu, pencerenden sarkan yasemen çiçekleri, kızının saç tokası, elbiselerin, seccaden, birikimlerin…bir an düşün! Bütün bunlar bir anlığına gözlerinin önüne gelir. Sonra kimliğini tuttuğun  yere uzanır  ellerin ve kendini dışarı atarsın, ya bin kez ölürsün ki hayatın sürsün, ya da evde oturur ve bir kez ama sonsuza kadar ölürsün!” / Annemarie Jacir / Çev. C.M


Noam Chomsky :"Bu bir savaş değil, “Cinayettir”!..


Noam Chomsky/ 12.06.20104 : “İsrail son teknoloji ürünü silahlarıyla(Filistin’e) havadan, karadan, denizden saldırıyor. Kalabalık insan topluluklarının yaşadığı sığınaklar, kamplar, sivil insanların yaşadığı  binalar, Camiler, tarlalar bombalanıyor. İsrail, bir halka saldırıyor ki ne Hava kuvvetleri, ne hava savunma sistemleri, ne deniz kuvvetleri , ne ağır silahları ve topçu birlikleri, ne mekanize birlikleri, ne komutanlıkları, ne de Ordusu var…Ve İsrail bütün bunları “Savaş” olarak adlandırıyor! Bu bir savaş değil,  “Cinayettir”. / çev. borges defteri
 


Ölüm Pornosu!Çelişki dolu ve iğrenç bir gezegen oldu yeryüzü! İsrail'liler Gazze'ye bakan tepeye toplanmışlar, zavallı sivil Filistin'lerin bombalanmasını ve ölümlerini seyrediyorlar! Utanç sözcüğü az gelir, Auschwitz'i yaşayan bir kavmin torunlarının düştüğü hale bakınız! Şizforen ve hedonizm çemberi bu denli mi daraldı? Söz hep bitiyor ama "Faşizm" terk edildiği çöplükte hala debeleniyor. Bunun adı "Genocide" değilse nedir? "Devlet" kavramının şiddetle özdeş olduğu eski masaldır da sıradan "halk"ın düştüğü bu facia durum nedir?Nasıl yorumlanmalı/ defter

PHOTO BY: Allan Sørensen
"Meryem Ana ve Berfo Ana" B.D E.MAG NO: 5. Söz konusu "kavramsal" makaleyle ilgili yazarın kendisi sevgili Lütfiye Bozdağ dostumuz bir açıklama notu geçti deftere, E.Mag'ı yayınlanmadan önce "Praksis" dergisinin makaleyleyle ilgili görüşünden bilgimiz vardı, yazıyı neden reddetiklerine dair, ama Lütfiye Bozdağ'ın verdiği bilgiye göre(açıklama altta yer alıyor), yazıya bir ikinici "kıyıcı" çıkış da "e skop” / internet  dergisi üzerinden gelmiş. “Kıyıcı” sözcüğünü itinayla ve de üzülerek kullandığımızı bildirmek zorundayız. Yazının yayınlanmamasına( defter’de yayınlanmadan önce) verilen bu komik tepki ve sıralanan gerekçeler, aslında yayın ortamımızın içinde debelendiği algıda seçicilik ve örtülü dehşet sansüre de işaret ediyor. Praksis dergisi sırf yazının bir yerinde  düşünür M. Foucault’dan alıntı yapıldığı için(ad, kaynak verilerek üstelik) yazıyı reddetmesini tartışacak bile değiliz, çünkü ne Foucault böyle eleştirilir ne de böyle bir tavrı hak ediyor, asırların düşünce düzlemi hürmeti de buna izin vermez. Foucault eleştirilecekse oylumlu bir çerçeveye alınarak ve de karşı çıkış noktaları sıralanarak, makul teorik gerekçeler sunularak yapılmalı, histerik çıkış ve önyargı hemen –derhal bir tepkisellik bütün edebiyat- sanat ortamımızı içten kemiren bir garip hastalığa dönüştü. Ama iş “e skop”- e gelince, orada az biraz durmakta yarar var. Çünkü L.Bozdağ’ın  açıklama yazsında e- skop’dan gelen tepkiyi okuyunca cidden insanın yüreğini bir sızı kaplıyor. Üstelik bu tepki öyle sıradan bir öbekten gelmemiş, ürettikleriyle, yayınlarıyla düşünce kulvarımıza katkısı olan bir oluşumdan gelmesi şaşırtıcı, sadece şaşırtıcı. Açıklamasına, ayrıntılı biçimde tek tek görüşlerimizi de bildirmemize gerek yok, durum ortada. Tuhaf, oldukça düşündürücü bir  “İkonoklast” durumla karşı karşıya kalmak da sanat tarihinin garip cilvesi! Bu kez kırılan “kalp ve ruh resmi” Berfo Ana’dır! Ya da sil baştan, “sanat’ı”  yeniden tarif et! Birisi praksis diğeri  e skop; gel gör ki işin gerçek  “Practice”  ve “Scope” ı çok fena çatırdıyor dostlar! / defter

Lüfiye Bozdağ’dan gelen açıklama yazısı:

Bu makale ile ilgili aldığım eleştirilerin çoğu neden Meryem Ana ile Berfo Ana’yı karşılaştırdığım idi. Biri dinsel bir kahraman diğeri sivil bir kahraman.

Neden Meryem Ana ve Berfo Ana arasında anaoloji kurdum, açıklamaya çalışayım.

İkisi de kadın

İkisi de ana

İki kadın da evladını kaybetmiş ve evlat acısı yaşamış

İki kadının da evladı iktidar tarafından öldürülmüş.

İki kadının oğluna da topluma gözdağı vermek için uygulanan bir biyoiktidar söz konusu. Bedenlerine acı çektirilerek uygulanan iktidar, iki bedenin de ölümüyle sonuçlanıyor.

Ayrıca, Meryem Ana sanat tarihi boyunca, evladını kaybeden tüm anaların sembolü olduğu için Meryem Ana’yı seçtim. Picasso, Guernica’da Pieta’ya (kucağında ölü İsa'yı tutan Meryem'e) gönderme yapar, bunu da makalemde belirttim.

 

Bu makaleyi yayınlanmak üzere gönderdiğim bazı dergiler olumsuz eleştirilerde bulunarak kabul etmediler. Bunlardan biri olan Praksis dergi, yazıda Foucault a referans verdiğim için yazımı postyapısalcı olarak nitelendirerek, bunun praksis derginin ilkelerine uymadığını söyleyerek yayınlamadılar.

e-skop dergi ise bazıgerekçelerle yazıyı yayınlamayı reddetti. Bu gerekçelerden birini bir alıntıile belirtmek gerekirse şöyle:“Yazınızı Michelangelo'nun Meryem Ana tasviri ile bir Cumartesi annesinin karşılaştırılması oluşturuyor.Burada iki farklı düzene ait unsurlar arasında analoji kurulması söz konusu. Böyle bir benzerliğin kurulmasında sakınca yok elbette. ancak yazıda ellerin duruşu, yüz ifadeleri vs. üzerinden detaylı bir ikonografi analizi yapılmış, Berfo ana sanatsal bir temsil, bir heykel veya ikona değil, gerçek bir kadın olduğu, bir sanatçıtarafından şekillendirilmediği göz ardı edilmiş...”

 

defter’in notu: Defter’e sansür sökmez! Kimsenin ama hiçkimsenin gücü buna yetmez, bugüne kadar  ve sürdürdüğümüz yayıncılıkta defter tüm renklere açık olmuş ve “sözü” olan hakikat erbabının yanında  yer edinmiştir.  


Federico Garcia Lorca // Çev. Samet KöseÜçüncü Gazel: Umutsuz Aşk Üzerine

 

Gelmek istemez gece

sen gelmeyesin

ben gitmeyeyim diye.

 

Ama ben giderim

güneşin akrepleri şakaklarımı yese bile.

 

Ama sen gelirsin

tuz yağmurlarının yaktığı dilinle.

 

Gelmek istemez gün

sen gelmeyesin

ben gitmeyeyim diye.

 

Ama ben giderim

ısırılmış karanfilimi kurbağalara bırakarak.

 

Ama sen gelirsin

karanlığın bulanık yollarından geçerek

 

Ne gece ne de gün gelmek ister

ben uğruna öleyim diye

sen de benim uğruma.


Federico Garcia Lorca

İspanyolca’dan çeviri: Samet Köse
Tamarit Divan’ından
 


Independent Literature Journal (Portal) from Turkey

***


Link:

 • FELSEFE NOTLARI
 • Image and video hosting by TinyPic
  Felsefe Notları; Akşamın sisiyle şafağın ışınları arasındaki ses. Herkes için, Kimse için !

  ***


  P.E.N/TURKEY
  Image and video hosting by TinyPic

  ***


  Enis Batur
  Image and video hosting by TinyPic
  "Benim burada durduğuma bakmayın genç yoldaşım: Burada değilim ben artık, gövdem çürümeye şimdiden başladı, ruhum uçtu ve adresini bilmediğim bir dala kondu..."-E.B

  ***


  S U F İ
  Image and video hosting by TinyPic
  ne sanıyoruz şu ömür denilen kısa sihri? 'o süzülmüş', seçilmiş aşk cevheri var ya, işte ölümsüz olarak kalacak olan ancak odur!

  ***


  Hakan İşcen
  ORNEK6 M
  "bir sabah/ ne ben, ne siyah/ göreceksin onu Alef’in aynalarında/ tefsîrsiz rüyana uyandığında..."

  ***


  ÜÇ RENK
  3 renk
  Üç Renk: renkler, düşler, farklı bir deneyim ve üretim!..

  ***


  CYBERZENARCHY
  Image and video hosting by TinyPic
  "Gerçek olduğuna inandığın şeyle beslenmen! O neredeyse ve ne zamansa, senin de orada olmaklığın..." -Şenol Erdoğan

  ***


  SubCulturia
  Image and video hosting by TinyPic
  SubCulturia:"New Media Theory Group" Projesini destekler..."

  ***


  Oğuz Atay/Arşiv
  logo
  Oğuz Atay / Arşiv

  ***


  Şair Çalışıyor/dergi arşivi
  Image and video hosting by TinyPic
  Şair Çalışıyor/Dergi Arşivi

  ***


  Şiir Penceresi
  Image and video hosting by TinyPic
  "Bir başka bakmak için..."

  ***


  Bachibouzouck/net edebiyat dergi arşivi
  Image and video hosting by TinyPic
  Bachibouzouck/net edebiyat dergi arşivi

  ***


  Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic